Horesca Lieferink
Hoofdkantoor & vestiging Twello
Vestiging Zeist
Vestiging Raamsdonksveer
WhatsApp ons voor al uw vragen

Algemene voorwaarden

Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van de Coöperatieve Vereniging Horesca Nederland U.A.

geldend vanaf 01 juli 2009
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.

Artikel 1 Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

Horesca :

– de Coöperatieve Vereniging Horesca Nederland U.A.
– alle horeca-groothandelsondernemingen die direct of indirect als lid bij de
Coöperatieve Vereniging Horesca Nederland U.A. zijn aangesloten

afnemer :

– elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie Horesca een aanbieding heeft gedaan
– elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Horesca in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Horesca gesloten en/of te sluiten overeenkomst
– elke natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd

overeenkomst :

iedere contractuele relatie die tussen Horesca en een afnemer tot stand komt,
elke wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en/of ter uitvoering daarvan

producten :

stoffelijke goederen en diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook

 
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Horesca gedane aanbiedingen, op alle door Horesca aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op alle (rechts)handelingen die in de relatie tussen Horesca en afnemer worden verricht.

 2. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door Horesca aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan afnemers van Horesca.

 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Horesca daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Horesca schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

 4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de afnemer is uitgesloten tenzij Horesca de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Alle offertes en aanbiedingen, daaronder begrepen door Horesca uitgegeven folders, binden Horesca niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

 2. Een aan Horesca gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Horesca aanvaard, zodra het door Horesca is bevestigd, dan wel Horesca op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

 3. Aanvaarding van het aanbod door Horesca is voor de afnemer bindend. Aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende aanvaarding wordt geacht te hebben plaats gevonden indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Horesca schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

 4. Elke met Horesca aangegane overeenkomst bevat de voorwaarde dat Horesca van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Horesca. Bij onvoldoende kredietwaardigheid van de afnemer is Horesca gerechtigd om een order van een afnemer alsnog te weigeren.

 5. Horesca is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Horesca verlangde zekerheid niet wordt verstrekt, kan Horesca de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

 6. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en monsters, door Horesca bij de aanbieding ter beschikking gesteld, worden met zorg verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd. Indien de afnemer aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de door Horesca verstrekte gegevens dat hij in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

 7. Annulering van een order door de afnemer is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Horesca, in welk geval Horesca gerechtigd is alle gemaakte kosten en/of geleden schade aan de afnemer in rekening te brengen.

 8. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Horesca, binden Horesca alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Horesca uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 9. Horesca behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en/of orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.\

 10. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horesca is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Horesca gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

 11. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Aflevering en risico
 1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van het verkochte op het adres van Horesca aan de afnemer dan wel door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.

 2. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Horesca ter beschikking van de afnemer zijn gesteld, gaat het risico daarvan op de afnemer over. Dit geldt ook indien de afnemer de producten niet onmiddellijk meeneemt, en wel vanaf het moment van de mededeling van Horesca dat het verkochte ten behoeve van de afnemer is afgezonderd.

 3. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Horesca bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen en is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats. Het inladen, vervoeren en uitladen geschiedt voor risico van Horesca. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer producten binnen zijn bedrijfsruimten en/of terrein te vervoeren of te verplaatsen dan wel om levering op een andere dan de gebruikelijke wijze, dan kan Horesca de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

 4. Horesca is gerechtigd bestelde producten in gedeelten af te leveren en reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

 5. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en indien Horesca dit verlangt de ontvangst van de producten door het tekenen van een afleverbon te bevestigen. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim, en is Horesca gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en alle gemaakte kosten en/of geleden schade aan de afnemer in rekening te brengen.

 6. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Horesca op een afleverbon vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst bezwaar maakt, wordt de op de afleverbon vermelde hoeveelheid c.q. het op de afleverbon vermelde gewicht geacht juist te zijn.

 7. Bij beëindiging van de relatie tussen Horesca en de afnemer is Horesca gerechtigd de resterende voorraad producten die geen deel uitmaken van het reguliere assortiment van Horesca en die speciaal voor de afnemer zijn besteld, aan de afnemer af te leveren. De afnemer is in dat geval verplicht de producten onmiddellijk af te nemen en de daarop betrekking hebbende factuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 aan Horesca te voldoen.

 8. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde emballage zo spoedig mogelijk aan Horesca te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Horesca tot terugname geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien -voorzover het rolcontainers en koelboxen betreft- deze door Horesca zijn geleverd.

 9. Indien retouremballage niet schoon dan wel ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is Horesca gerechtigd behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 10. Indien Horesca door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om verpakkings- en/of restmateriaal mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten van afvoer en vernietiging voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Leveringstermijnen
 1. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Horesca ten behoeve van afnemer, dient de afnemer binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Horesca aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen de genoemde termijn af te halen, is Horesca gerechtigd per week of gedeelte daarvan 1% van de goederenwaarde als opslagkosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 2. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, gaan de door Horesca opgegeven leveringstermijnen in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens aan Horesca ter beschikking zijn gesteld.

 3. De door Horesca opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, zodat vertraging in de aflevering voor de afnemer geen aanleiding zal kunnen zijn om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de bestelde producten alsnog afneemt. Producten die geen deel uitmaken van het reguliere assortiment van Horesca en die speciaal voor de afnemer zijn besteld, dienen te allen tijde door de afnemer te worden afgenomen.

 4. De aflevering van verstrekte orders kan worden opgeschort zo lang de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Horesca onbetaald laat.

Artikel 6 Prijzen
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in euro exclusief omzetbelasting op basis van de door Horesca gehanteerde basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage, verpakking en transport.

 2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Horesca zijn opgenomen en op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

 3. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Horesca niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In dergelijke gevallen is Horesca gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging op het moment van aanbieding al dan niet voorzienbaar was. Indien met de afnemer is overeengekomen dat het verkochte wordt afgeleverd op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd, is Horesca gerechtigd een brandstoftoeslag in rekening te brengen wanneer de afstand tot het bedrijf van de afnemer dan wel de hoogte van de brandstofprijzen daartoe aanleiding mochten geven.

 4. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer van het orderbedrag beloopt, de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te ontbinden, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan dient ontbinding uit dezen hoofde plaats te vinden binnen 24 uur na aflevering, en zullen de producten zo spoedig mogelijk op kosten van Horesca worden teruggehaald. De afnemer blijft tot dat tijdstip echter volledig aansprakelijk voor de hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde producten. Vlees-, vis- en AGF-producten zijn van deze regeling uitgezonderd, en dienen te allen tijde ongeacht tussentijdse prijswijzigingen te worden afgenomen.

Artikel 7 Facturering en Betaling
 1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Horesca binnen 8 dagen, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder enige korting of beroep op compensatie.

 2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover Horesca een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk schriftelijk aan de afnemer heeft toegestaan. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn.

 3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van creditering van de rekening van Horesca als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op betalingen aan Horesca een korting of compensatie toe te passen.

 4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Horesca gerechtigd aan de afnemer een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt berekend.

 5. Alle kosten die Horesca dient te maken ter invordering van door de afnemer verschuldigde bedragen, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom met een minimum van € 250,00 en onverminderd het recht van Horesca om verdere in redelijkheid gemaakte kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

 6. Bij stornering van factuurbedragen waarvoor door de afnemer een incasso-machtiging is verleend, is Horesca gerechtigd stornokosten in rekening te brengen.

 7. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op het in hoofdsom verschuldigde bedrag, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande factuur, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

 8. Horesca is gerechtigd bedragen die zij uit welken hoofde ook aan de afnemer is verschuldigd, te verrekenen met bedragen die Horesca aan de afnemer verschuldigd is.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de door Horesca aan de afnemer afgeleverde producten is geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling, zodat deze producten eigendom blijven van Horesca tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs inclusief eventuele rente en kosten. Pas na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over, waarbij betalingen steeds geacht worden betrekking te hebben op de oudste openstaande factuur.

 2. Alle van Horesca afkomstige producten die in het bezit van de afnemer zijn, worden steeds geacht dezelfde te zijn als de producten die op de onbetaalde factuur zijn vermeld, voorzover althans de hoeveelheid producten die in het bezit van de afnemer zijn, naar soort en samenstelling de hoeveelheden die op de onbetaalde factuur zijn vermeld, niet te boven gaan.

 3. De afnemer is niet gerechtigd de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde maar nog niet betaalde producten te verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Horesca de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Horesca ter beschikking te stellen.

 5. De afnemer verleent Horesca reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Horesca geleverde producten zich bevinden teneinde Horesca in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Horesca om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

 6. Bij beslag op (een deel van) de door Horesca geleverde producten, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de afnemer, zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder resp. curator wijzen op de eigendomsrechten van Horesca.

Artikel 9 Klachten en Reclames
 1. De afnemer dient bij de aflevering te controleren of de producten overeenstemmen met de gedane bestelling. Zichtbare schades, gebreken en/of tekorten die reeds bij de aflevering kunnen worden geconstateerd, dienen door de afnemer direct te worden gemeld en op de afleverbon, dan wel per telefax aan Horesca kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering zonder zichtbare gebreken en/of tekorten heeft ontvangen.

 2. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Horesca te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering aan Horesca te zijn gemeld.

 3. Klachten over foutief geleverde producten dienen te worden begeleid door een kopie van de afleverbon, en dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Horesca te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering aan Horesca te zijn gemeld. Foutief geleverde producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd wanneer de producten zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking en onderdeel van het normale Horesca-assortiment uitmaken.

 4. Producten die door de afnemer foutief zijn besteld, kunnen geretourneerd worden tenzij het folder-artikelen of verse, koel- en/of diepvriesproducten betreft. Geretourneerde producten die niet in een zodanige staat verkeren dat zij tegen normale prijzen verkoopbaar zijn, zullen niet gecrediteerd worden.

 5. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Horesca betrekking hebbende op fouten in de levering of tekorten en/of gebreken in of aan door Horesca geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Horesca onvoldoende medewerking verleent de gegrondheid van de klachten te onderzoeken.

 6. De producten waarop klachten betrekking hebben, moeten ter eventuele bezichtiging voor Horesca beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

 7. Het recht om te reclameren vervalt nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Horesca daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 8. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten zijn gevolgd, zal Horesca zo spoedig mogelijk hetzij het gebrek herstellen, hetzij een vervangend product leveren, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake bij een gegronde klacht nimmer enige aanvullende schadevergoeding van Horesca kunnen vorderen, aangezien de aansprakelijkheid van Horesca uitdrukkelijk is beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarop de klacht betrekking heeft.

 9. Ten aanzien van producten die op grond van de bepalingen van dit artikel niet geretourneerd kunnen worden, is tussen de afnemer en Horesca een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht. Klachten en reclames geven de afnemer niet het recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Horesca wordt uitgesloten.

 10. De reclametermijn op de door Horesca verzonden facturen bedraagt maximaal 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Horesca correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd tenzij de afnemer kan aantonen dat wegens bijzondere omstandigheden van hem in redelijkheid niet gevergd kon worden binnen die termijn te reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Horesca is slechts aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade indien deze schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van leidinggevend personeel van Horesca c.q. voortvloeit uit het bepaalde in Titel 3 afdeling 3 Boek 6 BW. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order die tot de schade heeft geleid.

 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Horesca voor schade, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade wordt uitgesloten. Voorts vrijwaart de afnemer Horesca tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derden eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Horesca geen enkele aansprakelijkheid.

 4. De afnemer dient tijdens het vervoer, de opslag en de verwerking van door Horesca geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder HACCP-normen en bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

 5. Voorzover de door Horesca geleverde producten voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum (THT of UHT-code) geldt dat Horesca bij verkoop en/of verwerking van deze producten door de afnemer nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Horesca uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het gebruik van door Horesca geleverde producten die door de afnemer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn verwerkt dan wel verkocht.

 6. Het is de afnemer niet toegestaan om artikelen van Private Labels die door Horesca worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren c.q. wederverkopers. Bij overtreding van dit verbod sluit Horesca elke aansprakelijkheid uit en zal Horesca eventuele schade op de afnemer verhalen.

Artikel 11 Overmacht
 1. In geval van overmacht aan de zijde van Horesca, heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet wanneer Horesca als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel mocht hebben.

 2. Indien Horesca door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, is Horesca gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren. Indien en zodra de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

 3. Onder overmacht dient te worden verstaan elke van de wil van Horesca onafhankelijke omstandigheid die van dien aard is, dat de nakoming van de verplichtingen van Horesca jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Horesca kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet te voorzien was.

 4. Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, verkeerscomplicaties zoals files of ongevallen, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding
 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, is Horesca ingeval van wanprestatie van de afnemer ook gerechtigd de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Horesca, in welk geval Horesca gerechtigd is tot een vergoeding van alle door haar geleden schade.

 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie verkeert of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Horesca op de afnemer heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13 Conversiebepaling
 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend mocht worden gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Overdracht en verval van rechten

 1. Horesca is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten met afnemers geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 2. Iedere vordering tegen Horesca vervalt, indien Horesca niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 15 Deponering, toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01 juli 2009 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Horesca.

 3. Op de tussen Horesca en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 4. Indien tussen Horesca en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 5. De rechter in het rechtsgebied waar Horesca is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Horesca gesloten overeenkomsten, tenzij de sector Kanton bevoegd is. Niettemin heeft Horesca het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer gevestigd c.q. woonachtig is.

CONTACT

VOORDEELMAIL

Wilt u profiteren van onze voordeelacties? Meld u dan aan voor de voordeelmail van Horesca. U ontvangt dan alle aanbiedingen in uw mailbox. 

© 2020 Horesca Nederland. All rights reserved.